Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost DGline s.r.o., IČ:10970835, se sídlem Národní 961/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 351557 (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek. 

  1. Rozsah zpracování Vašich osobních údajů 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s marketingovými aktivitami správce, konkrétně s přihlášením odběru e-mailových, tištěných nebo telefonických sdělení. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, e mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu organizace, název organizace a pracovní pozici. 

  1. Účel zpracování Vašich osobních údajů 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce či třetích osob) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a analýzy Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem zasílání personalizace nabídky služeb. 

  1. Právní základ zpracování osobních údajů 

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů přímého marketingu, k jehož odběru jste se přihlásili. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“). 

  1. Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány 

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem přímého marketingu, po dobu 7 let od udělení souhlasu, pokud tento souhlas neodvoláte. 

  1. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zasláním e-mailu na adresu: info@dgline.cz . Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas. 

  1. Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům 

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje.  

  1. Kontaktní údaje správce 

Správce můžete kontaktovat na emailu: info@dgline.cz  či písemně na adrese sídla a současně provozovny správce (Národní 961/25, Staré Město, 110 00 Praha 1). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována. 

  1. Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů 

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR. 

Právo vznést námitku 

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu 

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.  

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů. 

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete (např. bez Vaší emailové adresy Vám správce nebude schopen zaslat produktové video, pozvánku na akci nebo Vás informovat o nabídce nových služeb a produktů). Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tato sdělení odebírat, či nikoliv. 

9. Zásady používání souborů cookies

Zásady cookies (EU)